Regulamin

Regulamin sklepu internetowego:

sklepiki-szkolne.pl

Artur Arbaszewski

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

•   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

•   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

•   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SKLEPIKI-SZKOLNE.PL Artur Arbaszewski;

•   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepiki-szkone.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

•   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

•   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Artur Arbaszewski sklepiki-szkolne.pl , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

•   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);

•   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

•   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepiki-szkolne.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepiki-szkolne.pl , prowadzony jest przez ARTIM, Artur Arbaszewski, Anielska 19, 05-506 Wilcza Góra. Nip 521 323 66 40 Regon 140408103

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepiki-szkolne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7 Klienci posiadają możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego.

2.8 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.9 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.10 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.11 Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, klient oświadcza że:

a) informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,;

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez SKLEPIKI-SZKOLNE.PL Artim Artur Arbaszewski Anielska 19 05-506 Wilcza góra Nip 521 323 66 40 Regon 140408103 w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień  oraz – w przypadku złożenia stosownego oświadczenia – na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych od sklepu internetowego SKLEPIKI-SZKOLNE.PL .

2.12 Dane osobowe podane w procesie rejestracji  są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.  Sklep internetowy Arim, Artur Arbaszewski SKLEPIKI-SZKOLNE.PL z siedzibą w Wilczej Górze przy ul.Anielskiej 19 jest administratorem ww. danych osobowych. Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie „Baza klientów sklepu internetowego".

2.13 Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia swoich danych z bazy danych sklepu internetowego SKLEPIK-SZKOLNE.PL.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepiki-szkolne.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie  podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .

3.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym SKLEPIKI-SZKOLNE.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Ceny i metody płatności

4.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

4.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Pekao S.A

19 1240 1037 1111 0010 0917 7283

b) płatnością w systemie przelewy24

c) gotówką przy odbiorze towaru od kuriera ( za pobraniem)

4.3 Płatność za zamówione Towary musi nastąpić w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym do 14 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób podstawowy przesyłką kurierską, a jej koszty wynoszą 18,90 PLN. Koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia oraz formy płatności i zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

5.3 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar o prawidłowej jakości i zgodny z opisem zawartym w Sklepie.

5.4 Towary będą wysyłane za pośrednictwem wybranego przez kupującego środka dostawy na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

5.5 Termin realizacji dostawy wynosi przeciętnie 1-2 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W niektórych przypadkach termin dostawy może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie powiadomiony, ale nie dłużej niż do 30 dni od dnia zamówienia.

5.6 Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 po uprzednim kontakcie e-mail lub telefonicznym.

5.7 Za termin wykonania świadczenia uważa się termin przekazania Towarów Klientowi na wskazany przez niego adres. Z momentem wykonania świadczenia na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

5.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklepiki-szkolne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni. . Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres: ul. Anielska 19 05-506 Wilcza Góra lub biuro@sklepiki-szkolne.pl

6.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru i wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Klient w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Artim, Artur Arbaszewski Anielska 19 05-506 Wilcza Góra.

6.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi konsument żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5 Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), sprzedawca ma prawo odmowy do odstąpienia od umowy z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.6 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów.

7.1 Sklep internetowy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@sklepiki-szkolne.pl. Sklep internetowy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3 Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.

7.4 Reklamacje można składać w terminie 2 lat od nabycia towaru.

7.5 Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze oraz o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona lub czy nie nosi śladów otwierania. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli odebrane produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

8.1 Sklep internetowy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Anielska 19 05-506 Wilcza Góra lub mailowo pod adres biuro@sklepiki-szkolne.pl .

8.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.  

8.5 Sklep internetowy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe.

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEPIKI-SZKOLNE.PL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Artim, Artur Arbaszewski SKLEPIKI-SZKOLNE.PL

 

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.